นายแพทย์ สมชาย ตระกูลโชคเสถียร

 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา - เลสิกและซุปเปอร์ไซท์
 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ความสนใจ :
ศัลยกรรม SuperSight, ศัลยกรรมเลสิก และการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ
ด้วยการผ่าตัด,
การผ่าตัดและแก้ไขภาวะสายตายาวสูงอายุ
 

  2531: แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  2537: สาขาจักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  2545: ศัลยกรรมรักษาสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ ประเทศเบลเยียม

  2548: ศัลยกรรมรักษาสายตาผิดปกติด้วยการฝังเลนส์เสริม, ประเทศโปรตุเกส

  2549: ศัลยกรรมรักษาสายตาผิดปกติด้วยการเปลี่ยนกระจกตา, ประเทศอังกฤษ