นายแพทย์ สมชาย ตระกูลโชคเสถียร

 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา - เลสิกและซุปเปอร์ไซท์
 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ความสนใจ :
ศัลยกรรม SuperSight, ศัลยกรรมเลสิก และการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ
ด้วยการผ่าตัด,
การผ่าตัดและแก้ไขภาวะสายตายาวสูงอายุ
 

  2531: แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  2537: สาขาจักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  2545: ศัลยกรรมรักษาสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ ประเทศเบลเยียม

  2548: ศัลยกรรมรักษาสายตาผิดปกติด้วยการฝังเลนส์เสริม, ประเทศโปรตุเกส

  2549: ศัลยกรรมรักษาสายตาผิดปกติด้วยการเปลี่ยนกระจกตา, ประเทศอังกฤษ

 

 

 

 

 

                   

 
แพทย์หญิง ฐิดานันท์ รัตนธรรม

 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา - กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตา

การศึกษา

  2534 ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  2537–2540 แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  2540 วุฒิบัตรจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

  2540 จักษุแพทย์ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  2542 Certificate of Cornea and Refractive Surgery Clinical Fellowship, Washington University of Missouri,
   USA ประกาศนียบัตรสาขาเฉพาะทางกระจกตาและการแก้ไขสายตาทางคลีนิก

  2538 Certificate of Cornea and Refractive Surgery Research Fellowship, Wills Eye Hospital,
  Thomas Jefferson University, USA ประกาศนียบัตรสาขาเฉพาะทางกระจกตาและการแก้ไขสายตาทางการวิจัย


 

   

พล.ร.ต.นพ.ศรีสุราช   สว่าง


ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ความสนใจ :
Refractive Surgery, เลสิก, ICL (implantable คอนแทคเลนส์),
การผ่าตัดต้อกระจก
 

  2526: แพทย์ศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


  2528: เวชศาสตร์ใต้น้ำ The Naval Undersea Medical Institte,
      Groton, Connecticut (USA) 

  2534: คณะกรรมการแผนกจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล


  2545: คณะกรรมการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา