เลสิก  เป็นการนำแสงเลเซอร์ที่เรียกว่า เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) มาทำการขัดผิวกระจกตา
เพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตา โดยการทำการเปิดผิวหรือแยกชั้นกระจกตาก่อนแล้วใช้แสงเลเซอร์ไปขัด
ปรับความโค้งของชั้นกระจกตาตรงกลางก่อนปิดผิวกระจกกลับเข้าที่ทำให้สายตาผิดปกติหายไป และกลับมา
มองเห็นอย่างปกติด้วยดวงตาของตนเองได้ในเวลาชั่วข้ามคืน ใช้เวลาทำเพียงไม่กี่นาทีโดยไม่มีความเจ็บปวด
มีความถูกต้องแม่นยำ และความปลอดภัยสูง

     ในช่วงเวลาเกือบ 10 ปีที่มีการทำเลสิกมานี้ มีผู้คนทั่วโลกได้รับการทำเลสิกไปแล้วประมาณ 20 ล้านคน
จึงไม่แปลกที่จะมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากเพราะเลสิกเป็นวิธีการรักษาทีได้มาตรฐาน ไม่ใช่การทดลอง หรือ
การวิจัยความแม่นยำของเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมนั้นมีสูงมากเมื่อตรวจวัดค่า
ความผิดปกติของสายตาโดยละเอียดแล้วก็สามารถแก้ไขให้หมดไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำแม้จะมีสายตาสั้น
และสายตาเอียงร่วมกันก็สามารถแก้ไขให้หมดไปได้พร้อมกันความละเอียดที่ความแม่นยำของเอ็กซิมเมอร์เลเซอร์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมนั้นใช้เป็นระดับไมครอนหรือ เล็กกว่ามิลลิเมตรถึงพันเท่าละเอียดขนาดสามารถ
ใช้เอ็กซิมเมอร์เลเซอร์มาแกะสลักเส้นผมได้เลยดีเดียว