Intelligent Thermal Effect Control (ITEC)

กระบวนการควบคุมความร้อนของเครื่อง Schwind เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ Excimer Laser
ในการปรับความโค้งของกระจกตา ทั้งวิธีเลสิก และ PRK ด้วยระบบ sensor ตรวจจับความร้อน

ช่วยป้องกันไม่ให้ยิงเลเซอร์ซ้ำลงตำแหน่งที่มีความร้อนมากเกินไป ไม่มีความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อกระจกตารอบๆ
ถึงแม้จะใช้ความเร็วในการยิงเลเซอร์สูงก็ตาม
ช่วยป้องกันผลข้างเคียงจากอาการกระจกตาเป็นฝ้า
หรือการระคายเคืองและอาการตาแห้ง


 

ภาพถ่ายอินฟราเรดจับความร้อนบนกระจกตาในขณะที่ยิงเลเซอร์ลงบนกระจกตา
จะพบกว่ากระจกตาจะไม่ร้อนเกินไป แค่เพียงอุ่นขึ้นเท่านั้น