เทคโนโลยีเวฟฟรอนต์ ที่นำมาใช้ร่วมกับเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ในการแก้ไขความผิดปกติของสายตา
ใช้วัดความผิดปกติของสายตาในส่วนของความเบี่ยงเบนในการหักเหของแสง ที่เกิดขึ้นในระบบการ
มองเห็นของดวงตาของมนุษย์เรา เพื่อนำของมูลมาใส่ให้คอมพิวเตอร์นำไปคำนวณและใช้
แก้ไขความผิดปกติทั้งหมดของการหักเหแสงที่เกิดในดวงตาเราได้อย่างละเอียด

จะพูดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคือเหมือนกับว่าถ้าเรามีผิดปกติ 43-4.00D
หรือสายตาสั้นสี่ร้อยอย่างเราเรียกกัน ค่าสายตาสี่ร้อยนี้เป็นค่าความผิดปกติเฉลี่ยที่ตรวจมาได้
จากระบบการหักเหแสงของดวงตาเรา  แต่แท้จริงโดยละเอียดนั้นการหักเหของแสงแต่ละจุด
บนกระจกตาเราอาจไม่ได้เป็นสี่ร้อยเท่ากันอย่างเสมอไปเพราะถ้าขยายดูโดยละเอียดแล้วผิว
ความโค้งของกระจกตาเราก็ไม่ได้โค้งเป็นทรงกลมอย่างสมบูรณ์แบบการหักเหและการรวมกัน
ของแสงในดวงตาของเราก็ไม่ได้ไปรวมอยู่ในจุดเดียวกันเหมือนตามทฤษฎีแต่ในสมัยก่อนนั้นเรา
ก็ยังไม่มีเครื่องใดมาวัดหาความผิดปกติที่ละเอียดในระดับนี้