เทคโนโลยี SmartPulse


   คือเทคโนโลยีรูปแบบการยิง Excimer Laser ของเครืิ่อง Schwind ที่ทำให้การขัดกระจกตา
เพื่อปรับความโค้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยรูปแบบการยิงเลเซอร์ ให้สอดคล้องไปกับรูปทรง
ของกระจกตา เพราะกระจกตาของมนุษย์มีรูปทรงทางเรขาคณิต
เครื่องจะคำนวนตำแหน่งการ
ยิงเลเซอร์ให้กระจายตัวออกไป ด้วยการสร้างโครงผังสามมิติขึ้นและกำหนดจุดที่จะยิง
เลเซอร์
ไปตามพื้นที่ที่ถูกกำหนดบนกระจกตาคนไข้ฟื้นตัวและสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนหลังทำได้
เร็วมากขึ้น


 

 

โครงข่ายสามมิติจำลองรูปทรงของกระจกตาเพื่อสร้างจุด(node)ที่จะยิงเลเซอร์

ภาพสามมิติของพื้นผิวของกระจกตา ภาพขวา : นำโครงข่ายสามมิติมาประยุกต์สร้างจุดยิงเลเซอร์

 

  โดยเทคโนโลยี SmartPluse จะถูกทำมาใช้ทั้งการทำ LASIK และ PRK เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการแก้ไขปัญหาสายตาของคุณ