การเตรียมตัวมาตรวจและประเมินสภาพสายตาก่อนทำเลสิก

วัตถุประสงค์ของการตรวจเพื่อประเมินสภาพตาว่าท่านเป็นบุคคลที่มีสภาพสายตาที่สมบูรณ์ และสามารถทำเลสิกได้ด้วยความปลอดภัย

1. ผู้เข้ารับการรักษาต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อนที่จะมาตรวจ ดังนี้

    คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft lens) ถอดก่อน 7 วัน

    คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard lens) และชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง (Semi-Hard lens)ถอดก่อน 7-14 วัน

2. จะมีการขยายม่านตาโดยการหยอดยาเพื่อตรวจจอประสาทตา ทำให้การมองเห็นพร่ามัวเป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง

    ควรเตรียม แว่นกันแดด และเพื่อนหรือญาติมาด้วย

    ไม่ควรขับรถมาด้วยตนเอง

    ใช้เวลาตรวจประมาณ 3 ชั่วโมง

 
การตรวจสุขภาพตาใช้เวลาประมาณ
3 ชั่วโมง (Check Up about 3 Hours) 

 

 1. Registration at LASIK counter  ลงทะเบียนที่ประชาสัมพันธ์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (About 1 Hour)   
 2. Auto-Refraction  วัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. Dual Scheimpflug Analyzer
 วัดแผนที่ตา (ความโค้ง, ความหนา) ด้วยเครื่องมือพิเศษ
 4. VA/Manifest  วัดสายตาด้วยเลนส์
 5. Pupil  วัดขนาดของรูม่านตา
 6. Dilation (Drop 2 time, 5 minute/ 1drop)  หยอดยาขยายม่านตา เพื่อเช็คจอประสาทตา (หยอด 2 ครั้ง, 5 นาที/ 1 ครั้ง)   ใช้เวลาประมาณ 45 นาที (About 45 Minutes)
  7. Auto-Refraction (After the  2nd   drop 45 minutes)   วัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์อีกครั้งหลังขยายม่านตา (เมื่อหยอดยาครบ 45 นาที)   ใช้เวลาประมาณ 15 นาที (About 15 Minutes) 
 8. Cycloplegic refraction  วัดสายตาซ้ำด้วยเลนส์
  9. Consulting by Doctor (consulting LASIK and check: Retina, Cataract, Glaucoma, and other eye diseases )   พบแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเลสิก (LASIK) และตรวจโรคตา เช่น เช็คจอประสาทตา ต้อกระจก ต้อหิน และรวมถึงโรคตาอื่น ๆ ด้วย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (About 1 Hour)
 10. Final result at LASIK counter (To inform LASIK , Appointment and Payment for checkup) แจ้งผลการตรวจว่าทำได้หรือไม่/ นัดวันทำผ่าตัดและชำระเงินที่การเงินของโรงพยาบาล